GEMEENTEBLADOntwerp-bestemmingsplan Industriestraat, Stationsstraat, Parallelweg te Tegelen en ontwerp-besluiten tot vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder

Bekendmaking voor Bestuur | Organisatie en beleid in Venlo

Geplaatst op Lokaalnieuwstegelen.nl op: 02-11-2023

  1. Bekendmakingen Tegelen
  2. GEMEENTEBLADOntwerp-bestemmingsplan Industriestraat, Stationsstraat, Parallelweg te Tegelen en ontwerp-besluiten tot vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder

Bestuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Venlo maken bekend dat voor de locatie Industriestraat, Stationsstraat en Parallelweg te Tegelen ter inzage ligt:1.Ontwerp bestemmingsplan Industriestraat, Stationsstraat, Parallelweg te Tegelen met bijbehorende stukken (identificatienummer NL.IMRO.0983.BP202210INDUSTAPAR-ON01);2.Ontwerp-besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder Windhond3.Ontwerp-besluit tot vaststelling van een hogere waarde Wet geluidhinder woning ParallelwegPlanbeschrijving Het plangebied wordt begrensd door de Industriestraat, Stationsstraat en Parallelweg te Tegelen. Het bestemmingsplan betreft een overwegend conserverend plan dat de huidige feitelijke situatie herbestemt en voorziet van een actuele planologische regeling voor zowel de aanwezige bedrijven als de bestaande woningen. De aanwezige bedrijven worden conform bestaande activiteiten positief bestemd. De bestaande woningen krijgen tevens een positieve woonbestemming en komen in de geluidzone te liggen.Ontwerpbesluit hogere waardenBurgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere geluidsgrenswaarden vast te stellen voor 9 geluidsgevoelige objecten binnen de geluidzone als bedoeld in artikel 110a Wet geluidhinder (industrielawaai). Burgemeester en wethouders zijn daarnaast voornemens voor één woning aan de Parallelweg een hogere waarde vast te stellen vanwege railverkeerslawaai, wegverkeerslawaai en industrielawaai.De ontwerpbesluiten hogere waarden liggen gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. TerinzageleggingHet ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-besluiten tot vaststelling van hogere waarden, allen met bijbehorende stukken, liggen vanaf 2 november 2023 gedurende zes weken (dus tot en met 13 december 2023) ter inzage en kunnen als volgt worden geraadpleegd:•analoog in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077;•langs elektronische weg zijn de stukken met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan met inbegrip van bijbehorende stukken, in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met het volgende identificatienummer NL.IMRO.0983.BP202210INDUSTAPAR-ON01 Via de gemeentelijke website www.venlo.nl is tevens een link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar voor het ontwerp-bestemmingsplan;•de stukken met betrekking tot de ontwerp-besluiten tot vaststelling van een hogere waarden zijn, met inbegrip van bijbehorende stukken, digitaal te raadplegen via ‘extra informatie’ en vervolgens ‘bekijk documenten’ bij deze publicatie. InloopbijeenkomstOp 8 november organiseren wij een inloopavond van 18.30 tot 20.30 in de kantine van MGG te Tegelen. Locatie: Industriestraat 14a Personeelsingang, naast poort 10, 1ste verdieping.De locatie is rolstoeltoegankelijk en is voorzien van een lift. Tijdens deze avond kunt u uw vragen stellen over het bestemmingsplan.ZienswijzenKenbaar maken van zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan ende ontwerp-besluiten tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinderOntwerp-bestemmingsplanGedurende de termijn van terinzagelegging kunnen tegen het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo. Bij een zienswijze dient het ontwerp-bestemmingsplan waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer S. van den Hoogen van het team Wonen en Leven van de gemeente Venlo. Voor het maken van een afspraak voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen. Ontwerp-besluiten tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinderGedurende de termijn van terinzagelegging kunnen tegen de ontwerp-besluiten tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder met de daarbij behorende stukken door belanghebbenden mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo. Bij een zienswijze dient het ontwerp-besluit waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer P. Wijnhoven van het team Bouwen en Milieu van de gemeente Venlo. Voor het maken van een afspraak voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.Venlo, 1 november 2023

Unknown

 Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Tegelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.