GEMEENTEBLADOntwerp-bestemmingsplan Mobiliteitscentrum Venloseweg 104-106 te Tegelen

Bekendmaking voor Bestuur | Organisatie en beleid in Venlo

Geplaatst op Lokaalnieuwstegelen.nl op: 28-12-2023

  1. Bekendmakingen Tegelen
  2. GEMEENTEBLADOntwerp-bestemmingsplan Mobiliteitscentrum Venloseweg 104-106 te Tegelen

Bestuur | Organisatie en beleid Venloseweg Tegelen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Tegelen

Burgemeester en wethouders van Venlo maken de terinzagelegging bekend van:•het ontwerp-bestemmingsplan ‘Mobiliteitscentrum Venloseweg 104-106 te Tegelen’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0983.BP202310MOBCENTRUM-ON01, met bijbehorende stukken. Planbeschrijving Het bestemmingsplan Mobiliteitscentrum Venloseweg 104-106 te Tegelen voorziet in een ‘Mobiliteitscentrum van de Toekomst ’ aan de Venloseweg 104-106 en de Ariensstraat te Tegelen. Het planvoornemen bestaat uit een herontwikkeling en modernisering van het tankstation, carwash, horecafunctie, fitnesstudio, verplaatsing van de fietsenwinkel en de toevoeging van een geïntegreerde reclamemast. Het verkooppunt voor LPG vervalt en wordt vervangen door een verkooppunt voor waterstof. Aan de zuidwestkant van het plangebied wordt de bestemming Gemengd omgezet naar een verkeersbestemming. De aangrenzende verkeersbestemming aan de noordzijde wordt omgezet naar de bestemming Gemengd. De dubbelbestemming archeologische waarde komt te vervallen.Vormvrije m.e.r.-beoordelingDe initiatiefnemers hebben in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling een aanmeldnotitie ingediend. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Mobiliteitscentrum Venloseweg 104-106 te Tegelen geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Uit de aanmeldnotitie blijkt namelijk dat door de voorgenomen activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit vormt een bijlage bij het ontwerp-bestemmingsplan. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen worden ingebracht als zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan. inzage ontwerp-bestemmingsplan Het ontwerp-bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 28 december 2023 gedurende zes weken (dus tot en met 7 februari 2024) ter inzage en kan als volgt worden geraadpleegd:•voor het inzien van analoge stukken wordt u verzocht met het Klantcontactcentrum (KCC) contact op te nemen, telefoonnummer 14077. Stukken worden zoveel mogelijk digitaal toegezonden of worden door de behandelend ambtenaar telefonisch toegelicht. Alleen in gevallen dat dit niet mogelijk blijkt, kunnen stukken op afspraak worden ingezien;•langs elektronische weg zijn de stukken met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan, met inbegrip van bijbehorende stukken, in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0983.BP202310MOBCENTRUM-ON01. Via de gemeentelijke website www.venlo.nl is tevens een link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar.Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplanGedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo. Bij een zienswijze dient het ontwerp-bestemmingsplan waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u via het telefoonnummer van het Klantcontactcentrum, 14077, een afspraak maken met een van de medewerkers van team Wonen en Leven van de gemeente Venlo.Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen. Venlo, 27 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Tegelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Tegelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.