Ontwerpbestemmingsplan Boschkamp Tegelen.

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Venlo

Geplaatst op Lokaalnieuwstegelen.nl op: 13-10-2023

  1. Bekendmakingen Tegelen
  2. Ontwerpbestemmingsplan Boschkamp Tegelen.

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de terinzagelegging bekend van: •Ontwerpbestemmingsplan Boschkamp Tegelen (identificatienummer NL.IMRO.0983.BP202313BOSCHKAMP-ON01). •Ontwerp-beeldkwaliteitsplan Boschkamp Tegelen •Ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridische regeling voor de ontwikkeling van 103 woningen met de daarbij behorende woonstraten, parkeer-, groen- en waterhuishoudkundige voorzieningen op het voormalige bedrijventerrein aan de Venloseweg-Hoogstraat-Veldstraat te Tegelen. Het plangebied is gelegen binnen het bestaande stedelijk gebied en wordt globaal begrensd door de Venloseweg, Veldstraat en Hoogstraat te Tegelen. Uit de m.e.r.-aanmeldnotitie blijkt, dat door de voorgenomen activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken. De aanmeldnotitie maakt onderdeel uit van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. Voor de ontwikkeling van deze locatie is het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Boschkamp opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan bevat de aspecten van beeldkwaliteit. Het beeldkwaliteitsplan dient ter bewaking van de beeldkwaliteit tijdens de fases van het ontwerp en de uitvoering van de locatie Boschkamp. Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft het gewenste beeld in de toekomstige situatie en bevat architectonische criteria waaraan bouwplannen kunnen worden getoetst. Uit een uitgevoerd akoestisch onderzoek is gebleken, dat op deze ontwikkellocatie de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder worden overschreden. Om de plannen mogelijk te maken dienen hogere waarden te worden vastgesteld. Voor een nadere uitwerking van deze afweging wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek en de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. Terinzagelegging Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden, met bijbehorende stukken, liggen vanaf 13 oktober 2023 gedurende zes weken (dus tot en met 23 november 2023) ter inzage en kan als volgt worden geraadpleegd: •Langs elektronische weg is het ontwerpbestemmingsplan, met inbegrip van bijbehorende stukken, in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met identificatienummer NL.IMRO.0983.BP202313BOSCHKAMP-ON01. Via de gemeentelijke website www.venlo.nl is ook een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar; •De stukken met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan Boschkamp, met inbegrip van bijbehorende stukken, vormen een bijlage van het bestemmingsplan en zijn digitaal te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met identificatienummer NL.IMRO.0983.BP202313BOSCHKAMP-ON01. •Analoog in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken in het Stadskantoor is uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077. Kenbaar maken van zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen tegen het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken door iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo. Bij een zienswijze dient het ontwerpbestemmingsplan waarop de zienswijze betrekking heeft te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met het team Wonen en Leven van de gemeente Venlo, telefoonnummer 14077. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen. Ontwerp-beeldkwaliteitsplan. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen op grond van de Inspraakverordening Venlo tegen het ontwerp-beeldkwaliteitsplan door ingezetenen van de gemeente Venlo en belanghebbenden mondeling of schriftelijk inspraakreacties worden ingediend bij de gemeenteraad van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo. Bij een inspraakreactie dient het ontwerpbesluit waarop de inspraakreactie betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge inspraakreacties kunt u een afspraak maken met het team Wonen en Leven van de gemeente Venlo. Voor het maken van deze afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077. Het is niet mogelijk per e-mail inspraakreacties in te dienen. Ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden met de daarbij behorende stukken door iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Venlo, postbus 3434, 5902 RK Venlo. Bij een zienswijze dient het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met het team Bouwen en Milieu van de gemeente Venlo, telefoonnummer 14077. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen. Een mondelinge zienswijze kan voorts worden ingediend voor het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden gezamenlijk.

Unknown

 Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Lokaalnieuwstegelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Tegelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.